آرشیو و نسخ خطی
در اهمیت اسناد تاریخی

* اسناد موجب تحکیم هویت ملی و معنوی ماست. *از آنجا که ریشه ما از هویت ملی ما گرفته شده است، بنابراین می توانیم در کنکاش در اسناد دریابیم که جامعه ...

اختیارنامه(28)

فضای تاریخی سند مربوط به زمان غزنویان بوده است . نوعی مکتوب (نامه) که طی آن اختیارات وسیعی به فردی داده می شد برای انجام ماموریتهای خاص و بسیار مهم.

مشافهه(29)

سندی است که در خصوص تاریخ شفاهی » در لغت به معنای رویاروسخن گفتن ولی در تداول دیوانی قرن 5 دستورخطائی بوده که ‍پادشاه درباره امری مهم خودزبانی با شخصی از ...

سند فرد(30)

در اصطلاح دیوانی ورقه ای را که به اندازه نصف قطع خشتی و باریکتر بوده و منشیان و مستوفیان دیوان سواد فرمانهاو احکام و همچنین جمع و خرج دولت و ایالات و ...

آل تمغا(26)

اين سند در زمان تيموريان، آل جلائر و احتمالا در بيش از آنها در زمان ايلخانان صادر مي شده . آل تمغا از جمله اسنادي بوده كه براي تاييد و تاكيد فرمانهاي ...

شجره(27)

متداول این سند مربوط به زمان صفویه است . شاه فرمانی را به افرادی که از زمره مربیان  معتمدان و افراد خاص بوده اینان از طریق آن فرمان به میان ارباب ...

(ميرزا- ميرزا نويس)اصطلاحات آرشيوي - تاريخي(22)

ميرزا يعني ميرزاده يا اميرزاده-فرزند امير، شاهزاده، درعهد سربداران و تيموريان و صفويان ، ميرزا به اول و آخر اسامي افزوده مي گشت ميرزا شاهرخ ، شاهرخ ...

منشور (اصطلاحات آرشيوي -تاريخي)(23)

سندي به معناي فرمان (شاهي) پادشاهي و برخي گويند در معناي فرمان پادشاهي در لطف و عنايت باشد. فرمان شاهي  يا فرمان پادشاهي به فرمانهاي سرگشاده پادشاهان ...

ملطفه(اصطلاحات تاريخي)(24)

نامه لطيف آميز است در معناي كلي تر و دقيق تر به نامه باريك ، نامه خرد گويند كه در آن موجز و خلاصه مطلبي را نويسنده نوشته مختصر در معناي نامه اي است كوچك كه ...

خطاب - عهد(اصطلاحات تاريخي آرشيوي)(25)

خطاب در معناي لغوي در معناهاي عنوان ، لقب ، حكم ، فرمان، و پيام كتبي است كه مي تواند پيامي شفاهي نيز باشد. براحكامي اطلاق مي شود كه صدور در مقام صدور در ...

        1    2    3    4