آرشیو و نسخ خطی
مقاسمه نامه/نسقاچی/تمسک نامچه/یارغونامه/مرسوم(۱۰)

مقاسمه نامه: تقسیم نامه زمین . زمین که تقسیم گردیده است . بارساچی: واژه ای ترکی است . بارس در معنای پگنهی می باشد کسی که از پگنهی سلطنت حمایت می نماید. ...

علم سند شناسی/برات(۱۱)

علم سند شناسی: باعث می گردد ما علم سند پژوهی را دردست انجام دهیم .درارزشیابی و ارزیابی اسناد کمک نمائیم بصورتی دقیق این کار صورت بگیرد ، اصل و جعل بودن سند ...

تمحیدیه/سالهای ترکی(۱۲)

تحمیدیه یعنی حمد و ثنای خداوند، که معمولا با هو ، بسم الله الرحمن الرحیم ،هو الله تعالی شانه عظیم، العزیز،یا علی الملک الحق المبین، معمولا از ...

ارکان سند(۸)

ترکیبات (ارکان ) سند: ۱. متن ۲.اضافات هر سندی (دیوانی، شرعی و سلطانی) از ۲ رکن بالا تشکیل یافته است. سند از ۲ قسمت ۱. ودیه ( متن اصلی سند)  ، ۲. ...

تقسیم بندی سند (۶)

1. اسناد عرفی 2.اسناد شرعی تقسیم بندی تاریخی ما از دیدگاه آرشیوی وسند: ۱. دوران قبل از صفویه ۲.دوران صفویه ۳.دوران افشاریه ۴. دوران زندیه ...

اصطلاحات سندشناختی(۷)

۱.نفیرنامه: حکمی که حکام و پادشاهان صادر می کردند برای جمع آوری سپاهیان – همراه با صور و شیپور ۲.نخادنامه: مکان فروش برده ۳.بیاضی: سفیدی در معنای لغوی ...

علل اهمیت اسناد تاریخی(۵)

اسناد تاریخی و آرشیوی دارای اطلاعات متنوع تاریخی هستند. تنوعات اطلاعات تاریخی در اسناد آرشیوی: علم سند شناسی، تاریخ و ادبیات به ما کمک می کند تا تنوع ...

عریضه ؛ارزش سند؛سند شناسی(۴)

 عریضه: نامه ای که معمولا خطاب به مقامی رسمی که حاوی شکایت از کسی و چیزی است . به عریضه شکایت نامه نیز گفته می شود. نامه ای که کسی به شخصی مهم و بلند مرتبه ...

تعریف سند وآرشیو از دیدگاه مدیریت اسناد(۳)

هر نوع اطلاعات ثبت شده در هر سازمان که به اشکال نوشتاری ، دیداری، شنیداری و الکترونیکی قابل تنظیم و بهره برداری است . تعریف سند از دیدگاه مدیریت آرشیو: ...

تعریف سند(۱)

تفاوت کتاب و سند: کتاب موضوع گرا و سند منشاگراست. تعریف سند: برای تعریف سند دو ریشه لغوی و اصطلاحی می توان در نظر گرفت. سند با ریشه لغوی : نوشته ای که ...

        1    2    3    4