آرشیو و نسخ خطی
تعریف مدرک (۲)

ماخذ و دلیل چیزی را مدرک می گویند اما اکثر آرشیویست ها سند و مدرک را یکی می گویند اما به لحاظ معنائی می توانند مترادف و یکی باشند. مدارک به غیر از اسناد ...

        1    2    3    4