(ميرزا- ميرزا نويس)اصطلاحات آرشيوي - تاريخي(22)
(ميرزا- ميرزا نويس)اصطلاحات آرشيوي - تاريخي(22)

ميرزا يعني ميرزاده يا اميرزاده-فرزند امير، شاهزاده، درعهد سربداران و تيموريان و صفويان ، ميرزا به اول و آخر اسامي افزوده مي گشت ميرزا شاهرخ ، شاهرخ ميرزا، ميرزا بايسنفر، يعني بايسنقر ميرزا.

در عهد قاجاريه به آخر اسامي مثل محمدعلي ميرزا، احمدميرزا اضافه گشت .

ميرزا درمعناي منشي، دبير،شخص باسواد، شخص تعليم يافته- كه اگر به اول اسم اضافه مي شد افاده احترام به فرد ميگرفت.

ميرزا بنويس:

منشي كم سواد، كاتب كم مايه،كسي كه كار اداري مهمي ندارد، مشغول دفتر نويسي، سواد برداري،و مانند آن است .