منشور (اصطلاحات آرشيوي -تاريخي)(23)
منشور (اصطلاحات آرشيوي -تاريخي)(23)

سندي به معناي فرمان (شاهي) پادشاهي و برخي گويند در معناي فرمان پادشاهي در لطف و عنايت باشد. فرمان شاهي  يا فرمان پادشاهي به فرمانهاي سرگشاده پادشاهان كه محرمانه و در رمز نبوده اطلاق مي شده است . دردربار پادشاهان فارسي زبان ، به فرمان منشور اطلاق مي شد. پيش از اسلام از زمان كورش اين قالب منشور به كار برده مي شد امام تحت اللفظ منشور پس از اسلام است . در حاليكه در دربار ترك زبانان فرمان پادشاهان را مثال مي گفتند.