ملطفه(اصطلاحات تاريخي)(24)
ملطفه(اصطلاحات تاريخي)(24)

نامه لطيف آميز است در معناي كلي تر و دقيق تر به نامه باريك ، نامه خرد گويند كه در آن موجز و خلاصه مطلبي را نويسنده نوشته مختصر در معناي نامه اي است كوچك كه به طريق ايجاز، حاوي خلاصه مطلب باشد در معناي عرايض و گزارشهاي زير دستان به روسا و فرمانداران و بزرگان و نيز به معناي دستخط هاي مختصر خليفه و شاه گفته مي شده است .

اگر ملطفه به خط منشيان نوشته مي شد و شاه آن را توقيع مي كرد به آن ملطفه توقيعي مي گفتند – ملطفه خرد حاوي گزارش و دستخط هاي محرمانه نيز بوده است .