خطاب - عهد(اصطلاحات تاريخي آرشيوي)(25)
خطاب  - عهد(اصطلاحات تاريخي آرشيوي)(25)

خطاب در معناي لغوي در معناهاي عنوان ، لقب ، حكم ، فرمان، و پيام كتبي است كه مي تواند پيامي شفاهي نيز باشد. براحكامي اطلاق مي شود كه صدور در مقام صدور در بالاي عرايض ، شكايت نامه ها، دادخواهي ها، خطاب به حاكم و ديگر ماموران حكومتي مي نوشتند اين احكام با جمله خطاب عالي شد همراه بوده است . مخاطبه در زمان و دوره غزنويان به فرمانهائي كه براي اعطاي لقب به كار برده مي شد در تاريخ بيهقي آمده است . مخاطبه امر فاضل به او و اورا امركرد.

عهد: سندي است كه تا زمان ايلخاني متدوال بود .سندي است كه وليعهد يا خليفه آن را صادر مي كرده است .و اين را براي فرمانروايان مي فرستاده تا اجازه فرمانروائي آنها باشد ولي در عهد قيد مي كردند كه بايد به اصول شريعت پايبند باشد . صاحب عهد بايد تابعيت خود را اعلام مي نمود . عهدنامه هاي امروز با عهد متفاوت است . آن فرمانروائي كه حكم و عهد را به او مي دادند بايد در پائين عهد سوگند محكمي مي خورد كه به شريعت و خليفه پايبند باشد.