آل تمغا(26)
آل تمغا(26)

اين سند در زمان تيموريان، آل جلائر و احتمالا در بيش از آنها در زمان ايلخانان صادر مي شده . آل تمغا از جمله اسنادي بوده كه براي تاييد و تاكيد فرمانهاي قبلي صادر مي شده است . پس از اين دوره از آل تمغا نشاني نخواهيم ديد و مختصاتي در ان تمغا ديده مي شود كه شبيه سند نشان است درزمان صفويه سندي كه درزمان صفويه به آن نشان مي گفتند در زمان قبل به آن آل تمغا مي گفتند..