شجره(27)
شجره(27)

متداول این سند مربوط به زمان صفویه است . شاه فرمانی را به افرادی که از زمره مربیان  معتمدان و افراد خاص بوده اینان از طریق آن فرمان به میان ارباب ارادت بروند و به آنان اطاعت از شریعت و شیعه اثنی عشری را تفهیم نمایند.

سابقه این سند به شیخ صفی الدین اردبیلی باز می گردد. طغرای شجره در وسط صفحه به کار برده می شد و در بین سطرهای چهارم و ‍‍‍‍پنجم در حاشیه و با دو رنگ طلائی و قرمز این طغرا کشیده می شد و دارای تحمیدیه مخصوص است که این است : الله محمدعلی.. که نام شاه را با نام ضمیر اول شخص به کار می بردند برخی شجره نامه ها دارای تحمیدیه های کاملتری می باشند.   هوالله سبحانه الملک لله

بسم الله الرحمن الرحیم         یا محمد یا علی