اختیارنامه(28)
اختیارنامه(28)

فضای تاریخی سند مربوط به زمان غزنویان بوده است . نوعی مکتوب (نامه) که طی آن اختیارات وسیعی به فردی داده می شد برای انجام ماموریتهای خاص و بسیار مهم.