سند فرد(30)
سند فرد(30)

در اصطلاح دیوانی ورقه ای را که به اندازه نصف قطع خشتی و باریکتر بوده و منشیان و مستوفیان دیوان سواد فرمانهاو احکام و همچنین جمع و خرج دولت و ایالات و ولایات و یاخرج خاصی را بروی آن نوشته و آنها را روی مهم دسته می کردند که به آن فرد، فرد حساب و جمع آنها را افراد محاسبات می گفتند دراصل مجموع فرامین و احکام یکسان را بین دو تخته چوبی می بستند و کناری نگهداری می نمودند این نوع اصطلاح در طول دوره تاریخ اسلامی متداول بوده است .