در اهمیت اسناد تاریخی
در اهمیت اسناد تاریخی
* اسناد موجب تحکیم هویت ملی و معنوی ماست.

*از آنجا که ریشه ما از هویت ملی ما گرفته شده است، بنابراین می توانیم در کنکاش در اسناد دریابیم که جامعه ی ما چگونه جامعه ای بوده.
*ضرورت حفظ اسناد و کتابهای قدیمی از اهمیت بالایی برخوردار است و آنچه که ما امروز به عنوان تمدن اسلامی مشاهده می کنیم ریشه در کتابهای قدیمی دارد.بنابراین برای حفظ فرهنگ ایرانی و اسلامی باید به نگهداری صحیح کتب قدیمی اهتمام ویژه داشت.
* محور و سیاست اصلی آرشیو ملی ایران و نمایندگی هایش جمع آوری منابع و اسناد در حوزه انقلابو دفاع مقدس و استفاده از نرم افزارها و فن آوری های نوین و ارائه
خدمات غیر حضوری کتابخانه ای به پژوهشگران در سراسر ایران و جهان است.
* برای انتقال میراث فرهنگی کشور به آیندگان سنت وقف و اهدا از اهمیت بالایی برخوردار است.
* گسترش فرهنگ هدیه و وقف کتاب و اسناد ارزشمند به کتابخانه ملی،آن را به گنجینه ای ارزشمند تبدیل خواهد نمود.
* اسناد،اوراق، عکس ها،فیلم ها و نوشته ها چه در قالب تولیدات اداری یا خانوادگی به عنوان گنجینه گرانبهایی هستند که نقش بسزایی در تاریخ نگاری هر کشوری دارند و بخشی از تاریخ هر سرزمینی را فراهم می آورند و چراغ راه آینده می شوند.
* اسناد ملی در واقع دارایی منحصر به فرد یک ملت است و همه نسل ها موظف به نگهداری از آنها هستند و اگر این سندها نباشند شناخت آداب و سنن و رسوم آنان و همچنین دغدغه ها و چالش ها و سبک ها و منش های آنان تقریبا غیر ممکن و یا حداقلدقیق نیست.
* امروزه اهمیت خاصی به آرشیو ملی در هر کشوری داده می شود تا جایی که شاخص های توسعه فرهنگی در کشورها به میزان اسنادی است که در آرشیو ملی آنان نگهداری می شود.
* در ایران وظیفه نگهداری از اسناد ملی را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج ا. ا سپرده اند و این مهم محقق نمی شود مگر با افزایش آگاهی عمومی نسبت به چیستی اهمیت و جایگاه اسناد ملی، تا همگان خودرا به عنوان یک ایرانی در مقابل سندهای تاریخی مسئول بدانند و عزم جدی برای پاسداشت آن داشته باشند. سازمان اسناد و کتابخانه ملی دستگاهی امین متعلق و خدمت رسان به همه نهادهای اجرایی کشور می باشد و همکاری همه نهادها در غنابخشیدن به مجموعه آرشیوی اهمیت خاص دارد.

سازمان اسناد تنها متولی قانونی جریان انتقال سند و امر اطلاعات می باشد.