تحلیلی بر نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری(مطالعه موردی شاهچراغ شیراز)احسانی مقدم،علی
گردشگری مذهبی، گردشگری زیارت،  احمدبن موسی (ع)،شیراز،بنیاد بین المللی هنری امام رضا(ع)،آستان مقدس حضرت احمدموسی الکاظم (ع)(مقاله پژوهشی)
تحلیلی بر نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری(مطالعه موردی شاهچراغ شیراز)احسانی مقدم،علی
با توجه به تجربیات جهانی، گردشگری می تواند برای کشورهای پیشرفته ودرحال توسعه باشد و منافع زیادی را برای نواحی مختلف از راه افزایش درآمد و بهبود زیرساخت ها به همراه آورد،با عنایت به اهمیت موضوع گردشگری مذهبی با همه گونه های مختلف، به سبب ویژگی های ساختاری و کارکردی بارزآن،توانسته است در متن گردشگری جهانی جای گیرد، به طوری که حوزه نفوذ آن در سراسر جهان را فرا گرفته است. وطنمان ایران نیز به دلیل موقعیت های مذهبی فراوان، مقصدی مناسب جهت گردشگران مذهبی است، و در این بین استان فارس و شهرمقدس شیراز مدفن حضرت احمدبن موسی(ع) یکی از مراکز مهم زیارتی استان فارس و سومین حرم اهلبیت بعد از مشهد و قم است که پتانسیل های فراوانی برای جذب گردشگران مذهبی در اختیار دارد. در این مقاله ضمن اهمیت و ضرورت تحقیق و معرفی متغیرها و شاخص ها،.. روند توسعه و تبعات توسعه آن شرح داده شده است