کتابشناسی میرزا احمد نیریزی
پدید آورنده :علی احسانی مقدم؛فربد کامگار/شیراز: انتشارات تخت جمشید،۱۳۹۰. - مشخصات ظاهری:۲۴۸ ص. -
کتابشناسی میرزا احمد نیریزی

کلیدواژه ها :خوشنویسان ایرانی ،کاتبان قرآن مجید،خوشنویسان اسلامی،احمد نیریزی،کتاب شناسی

موضوع: نیریزی، احمد، قرن۱۲ق- کتابشناسی -خوشنویسان ایرانی.

چكيده: کتاب حاضر به معرفی منابع و آثار مرتبط با احمد نیریزی نسخ نویس و کاتب بی همتای قرآن کریم درخارج و داخل کشور به خصوص کتابخانه های مهم ایران از جمله کتابخانه ملی می پردازد، همچنین فهرستگان کشورهای مختلف و آرشیوهای ملی آن ها را مورد بررسی قرار می دهد که مهمترین آنها از طریق فهرست کتابخانه کنگره امریکا، فهرستگان باواریای آلمان (BVB)، فهرستگان انگلستان و ایرلند(COPAC) و همچنین وب سایت های مختلف از جمله وب سایت تحقیقاتی کارلسروهه آلمان(Karlsruhe institute of Technology) که دربرگیرنده ی فهرستگان های کتابخانه های مهم دنیا می باشد. همچنین با مکاتبات صورت گرفته با موزه ها و مجموعه داران مهم مانند: مجموعه ناصر دیوید خلیلی درانگلستان ، مشخصات نسخه های خطی غنی و کمیاب دررابطه با استاد نیریزی دریافت گردید تا نتیجه آن به شکل فهرستی از نسخ خطی و غنی ِ این کاتب قرآن کریم ارائه شود.

-شماره کتابشناسی ملی: ۲۲۹۳۴۳۷