معرفی دیوان محمد بن حسام خوسفی
ابن حسام خوسفی شاعری از تبار خراسان جنوبی** به شب زبان من واهل بیت رسول /به روز شغل من وکسب قوت مایحتاج
معرفی دیوان محمد بن حسام خوسفی

ابن حسام خوسفی شاعری از تبار خراسان جنوبی

به شب زبان من واهل بیت رسول به روز شغل من وکسب قوت مایحتاج

شمس الدین محمدبن حسام الدین خوسفی (وفات ۸۷۵ پیغمبری)از شاعران وارسته؛متعهد ونام آشنای است که به انگیزه ی خدمت به دین ونشر تعلیمات آن (ادبیات مذهبی)را به کمال رسانده ودر میان شاعران وادبای این سرزمین ایران جایگاه ممتازیافته است .دیوان ابن حسام دو مضمون اصلی دارد که حدود هفتاددرصد این اثر را شامل می شوددو مضمون عبارتند از مدح ومرثیه .اگر چه از مجموع قصاید ابن حسام تنها چهار قصیده عنوان مرثیه دارد لیکن شیوه اش واعظانه بوده در همه اشعارش مصائب اهل بیت علیهم السلام را هم متذکر شده است.قالب شعری او قصیده ومثنوی است و۱۱۰ قصیده دارد ۱۲ترکیب بند ۴مورد ترجیع بندو۳مورد مسمط وخاوران نامه که مهمترین حماسه ی دینی در ادب فارسی است در قالب مثنوی سروده شده است با توجه به جایگاه ممتاز شاعر اهل بیت (ع)در ادبیات دینی ومذهبی وبا توجه به گفتار جناب آقای دکتر محمد بهنام فر از جنبه های گوناگون تحت تاثیر شاهکار استاد توس بوده وهرگز در مقابل آن سروده نشده است درقرن نهم گرایشهای شیعی اوج میگیرد ونیاز باطنی مردم ایران وعلاقه شدید آنان به امام علی (ع)سبب شد که وجود مبارک آن حضرت که جنبه ای اسطوره ای پیدا کند صبغه ملی بگیرد وبه عنوان انسانی آرمانی فرهنگ ایرانی در کنار رستم – که نماد ملیت است نه در مقابل آن قرار گیرد ..

به هر حال چاپ دیوانش هرچند که سابق تلاشهای استاد مرحوم احمد احمدی بیرجندی وآقای تقی سالک بر کسی پوشیده نیست اما این اثرمولانا ابن حسام خوسفی که به چاپ رسیده حاصل تلاش دکتر مراد علی واعظی است که در ۳۰۰۰جلد به چاپ رسیده وباید دستمریزاد گفت به ایشان وهمکارانشان وهمچنین حوزه هنری خراسان جنوبی درپایان کتابشناسی کامل آن که از سیستم رسای کتابخانه ملی دریافت شده برای معرفی بیشتر می آورم .احسانی مقدم –شیراز مرکز اسناد وکتابخانه ملی فارس اسفند ۱۳۹۰

‏‏سرشناسه:اب‍ن‌ ح‍س‍ام‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌، ۷۸۲؟ - ۸۷۵؟ق‌.

‏عنوان و نام پديدآور:دیوان مولانا محمدبن‌حسام خوسفی/ گردآورنده [ حوزه هنری خراسان جنوبی ، سازمان تبلیغات اسلامی ].

‏مشخصات نشر:تهران: فکربکر‏‫، ۱۳۹۰.

‏مشخصات ظاهری:‏‫۵۱۰ص.

‏شابک:‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال‏‫: 978-964-2860-13-5

‏موضوع:شعر فارسی -- قرن‏‫ ۹ق.‏

‏شناسه افزوده:سازمان تبلیغات اسلامی. اداره کل تبلیغات اسلامی استان خراسان جنوبی

‏رده بندی کنگره:‏‫PIR۵۶۵۷ /د۹۱۳۹۰

‏رده بندی دیویی:‏‫۸فا۱/۳۳

‏شماره کتابشناسی ملی :1912732