مشاهیر خراسان جنوبی (بیرجند)=دكتر محمدحسين رفيعى فنود
مشاهیر خراسان جنوبی (بیرجند)=دكتر محمدحسين رفيعى فنود

در سال 1324 در روستاى على‏آباد فنود )دهستان مود - بخش مركزى( شهرستان بيرجند متولد شد. تحصيلات ابتدائى و دوره اول متوسطه را در روستاهاى فنود و مود و دوره دوم دبيرستان را در شهر بيرجند گذرانيد.

 تحصيلات عالى وى به شرح زير مى‏باشد:

1. ليسانس شيمى از دانشكده علوم دانشگاه تهران در سال 1350.

2. فوق ليسانس شيمى - فيزيك از دانشگاه داكوتاى جنوبى امريكا در سال 1355 .

3. دكتراى شيمى پليمر از دانشگاه لندن - امپريال كالج در سال 1365.

 مسئوليت‏هاى كارى وى به شرح زير بوده است:

 الف. آموزگارى دبستانهاى روستاهاى بيرجند و زنجان از سال 1344 تا 1347

 ب. دبيرى شيمى دبيرستانهاى قصر شيرين از سال 1350 تا 1353.

 ج. مديريت دولتى شركت‏هاى تحت پوشش سازمان صنايع ملى از سال 1361 تا 1363 .

 د. استايارى دانشكده علوم دانشگاه تهران از سال 1366 تاكنون.

    وى در حال حاضر صرف‏نظر از مشاغل آموزشى و پژوهشى از اوايل سال 1379 به انتشار مجله ماهانه »شيمى و توسعه« در سمت صاحب امتياز و مدير مسئول همت گماشته است.

    از تأليفات ايشان مى‏توان به كتاب »تكنولوژى پليمرها« كه در سال 1376 توسط نشرنى انتشار يافته اشاره نمود. نامبرده دو كتاب ديگر تحت عناوين »توسعه ايرانى«و »يادداشت‏هاى اقتصادى« زير چاپ دارد.