خراسان شناسی
خراسان شناسی

دراین وب سایت بخشی به نام خراسان شناسی راه اندازی ؛ که به یاری خدا درآینده مطالب گونه گونی در این راستا گنجانده خواهد شد .اکنون خلاصه ای از ضرورت شناخت این منطقه از ایران :

خراسان بخش مهمی از تاریخ ایران واسلام را در خود جمع کرده است وهمواره یکی از مناطق پرنفوذ وبا نقش در بروز حوادث تاریخی وتحولات علمی ؛فرهنگی وسیاسی بوده وخواهد بود .شناخت خراسان یعنی شناخت بخشی عظیم از تاریخ فرهنگ وتمدن ایران وشناخت روند شعر وادب ؛شناخت هویت تاریخی خود؛شناخت آزادی خواهی است .بی شناخت خراسان تاریخ مقاومت ایرانیان در برابر بیگانگان ونژاد پرستان ناشناخته می ماند.

عدم شناخت  این دیارهمچنین غبار فراموشی را بر تاریخ تشیع می نشاند.

از دیر باز بزرگانی چند بر این امر آشنا بودند ومطالبی را درباره خراسان ویا قسمت هایی از آن ارایه نموده اند.

اما این تلاش های ارزشمند ما را از مطالعه ی گسترده در این زمینه بی نیاز نمی سازد .از آنجایی که این منطقه در طول تاریخ فراز ونشیب فراوان داشته است ؛کار تحقیقی درباره ی آن نیاز به تقسیم بندی های گونه گونی دارد .

اما در اینجا در این بخش از وب سایت (خراسان شناسی) به بیشتر جنبه ها تا حد ممکن توجه خواهد شد وهمچنین منتخب اسنادی تاریخی از دوره معاصر بازنویسی خواهند شد .

اما آن چه که مد نظر است ودر این ویژه گنجانده خواهد شد(مطالب آینده) هرآنچه از حوادث تاریخی ونهضت ها وجریان های فکری ؛دینی ؛ادبی ؛اجتماعی؛تاریخی ؛امامزاده ها؛تالیفات ؛کتابخانه ها؛وبه خصوص رجال این مرز وبوم از قدیم تا حال ؛ قلمرو اصلی خواهد بود.  

باسپاس /احسانی مقدم/شیراز:بهمن ۱۳۹۰