دکتر محمد ابراهیم آیتی
دکتر محمد ابراهیم آیتی

دکتر محمد ابراهیم آیتی درسال ۱۳۳۳قمری دربیرجند تولد یافت .تاسال ۱۳۱۷ خورشیدی دربیرجند ومشهد علوم قدیمه را تحصیل کرد .از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۹ ش درشهر بیرجند به وعظ وتدریس اشتغال داشت ،سپس به تهران آمد واز سال ۱۳۳۴ دردانشکده علوم معقول ومنقول به تدریس پرداخت درسال ۱۳۴۰ از رشته معقول ومنقول دانشگاه تهران باخذ درجه دکتری نایل آمد ودرهمان دانشکده تدریس میکرد.وی سرانجامدر۱۷مهر سال ۱۳۴۳ براثر تصادف اتومبیل درگذشت.

آثار طبع شده وی:

- سرمایه سخن (۱۳۳۹)

- فهرست ابواب وفصول اسفار۱۳۴۰

-آندلس یا تاریخ حکومت مسلمین دراروپا۱۳۴۰

- معقولات وآراء مربوط به آن ۱۳۴۳

- ترجمه :افکار جاوید محمد رسول الله ۱۳۳۵

- ترجمه آیینه اسلام ۱۳۳۹

- ترجمه مجلد اول ودوم تاریخ یعقوبی ۱۳۴۲و۳

- جهان درقرن بیستم ۱۳۴۲

- تصحیح وتنقیح :مثنوی مقامات الابرار۱۳۳۷

- مجلد سوم وچهارم تفسیر شریف لاهیجی ۱۳۴۰

- ترجمه البلدان تالیف احمد بن ابی یعقوب