استاد موسیقی : علی پویا نیا
تاریخ خبر : ١٣٩۴/٧/۴
استاد علی پویا نیا متولد 1332 اهواز نام آلبوم: چشم انتظار