راهكارهاي عبادي قرب الهي در سلوك عارفان
راهكارهاي عبادي قرب الهي در سلوك عارفان
مرحوم آيت الله ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي(ره) چند دستورالعمل عبادي را براي رسيدن به قرب الهي و نيز نجات از دسيسه هاي شيطاني توصيه كرده اند. اين عارف پارسا به قرائت ذكر يونسيه، سوره قدر و اهتمام به بهره مندي از روز جمعه را در رسيدن به قرب الهي مؤثر دانسته اند.
¤ فضيلت ساعت آخر روز جمعه
روز جمعه گر چه تمام ساعت و لحظه هاي آن شريف و گرانبها و نوراني است، ولي در اين روز ساعتي هست كه از همه ساعات اين روز افضل و برتر است و دعا در آن ساعت مورد قبول واقع مي شود و بنابر آنچه از اخبار به دست مي آيد و از بعضي از بزرگاني كه در اين گونه موارد مورد وثوق اينجانب بوده اند به من رسيده، آخرين ساعات روز جمع كه وقت خواندن دعاي سمات است مي باشد.
¤ ذكر يونسيه
از يكي مشايخ بزرگوار خود كه حكيم عارف و معلم خير و طبيب كاملي بسان او نديده ام، سؤال كردم كدامين عمل از اعمال جوارح را شما در تأثر قلب كارسازتر يافته ايد، فرمود: سجده طولاني در شب كه يك ساعت و يا لااقل سه ربع ساعت به درازا كشد و در آن گفته شود: «لااله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين»
در تلاوت اين آيه، انسان به بودن خود در زندان طبيعت و گرفتار بودنش در دام اخلاق زشت و منزه بودن حضرت ذوالجلال از هر ظلم و ستمي نسبت به بندگان گواهي مي دهد و ظلم و ستم خود را بر خود و افكندن خويشتن را در اين مهلكه عظيم در نظر مي آورد.
¤ صد مرتبه سوره قدر
صد مرتبه قرائت سوره قدر در شب و عصر جمعه، هيچ عملي از اعمال مستحبه را نديدم كه به اندازه اين سه تأثير داشته باشد.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- خبرگزاري حوزه