از كتاب زندگينامه اينشتين وتاريخ سياسي واجنماعي دوران او .نوشته فيليپ فرانك
از كتاب زندگينامه اينشتين وتاريخ سياسي واجنماعي دوران او .نوشته فيليپ فرانك

جوابهاي اينشتين: وي به سوالات غير عادي كه از او مي شد غالبا صورت مشخص جوابهاي ناگهاني نوابغ را داشت كه تا اندازه اي شباهت با جوابهاي كودكان جسور وباهوش دارد.

روزي براي او حكايت مي كردند كه چگونه يكي از فيزيكدانان كه داراي ارزش فكري ناچيزي بودبا اتوبوسي تصادف كرد وكشته شد اينشتين با تاسف گفت :واقعا كه از لحاظ جسم او حادثه سختي بوده است.

- وقت ديگري كميته اي افتخاري تشكيل شده بود تا جشني به افتخار هفتادمين سال تولد يكي از دانشگاهيان مشهور تشكيل دهد واز اينشتين دعوت كرد كه در مراسم مزبور حاضر شود ودرباره ي استاد صحبت كند. اينشتين در جواب كميته چنين نوشت:من براي مردي كه به افتخار او جشن بر ئا مي كنيد احترام بسيار قايلم واو را تمجيد مي كنم و واقعا دوستش دارم .به همين دليل تصميم گرفته ام در روز تولد او شامي به افتخار وي در منزل خود بدهم كه فقط خودم درآن حضور داشته باشم وبنابراين چون مستمعي وجود نخواهد داشت فقط براي خود صحبت خواهم كرد.