الهی ظرف وجود شما بزرگ باشد
الهی ظرف وجود شما بزرگ باشد

روزى مريدى به مرادش گفت مرا درسى ماندگار بدهيد.استاد گفت ظرفى نمك برايم بياور ،چند قاشق نمك را در ليوان آبى حل و آنرا به شاگرد داد تا بخورد سپس از وى پرسيد چگونه بود؟

شاگرد پاسخ داد: بسيار شور و غير قابل تحمل.

استاد شاگرد را با ظرف نمك به كنار چشمه برد و نمك ها را در چشمه ريخت و ليوانى از آب چشمه را به او داد تا بنوشد و سپس نظرش را جويا شد.

شاگرد گفت: مطبوع و گواراست.

استاد گفت: مانند ظرف وجود ما،

اگر كوچك باشد مشكلاتمان پر مزه و غير قابل تحملند

ولى اگر ظرفمان بزرگ باشد غصه هايمان در آن حل شده و اثرى از آنها در ما باقى نمى ماند