تصاویری از آرامگاه ابن حسام خوسفی بزرگترین شاعر مرثیه سرای سده نهم هجری
تصاویری از آرامگاه ابن حسام خوسفی  بزرگترین شاعر مرثیه سرای سده نهم هجری تصاویری از آرامگاه ابن حسام خوسفی  بزرگترین شاعر مرثیه سرای سده نهم هجری(برگرفته از مهر)