مقصد
مقصد
قطاری سوی خدا میرفت و همه ی مردم سوار شدن اما وقتی به بهشت رسیدند همگی پیاده شدند و فراموش کردن که مقصد خدا بود نه بهشت...