آری از پشت کوه آمده ام (محمد بهمن بیگی)

آری از پشت کوه آمده ام ...
چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت ، حرام خورد ؟!
برای عشق خیانت کرد
برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد
برای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاند
وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می پرسم
می گویند : از پشت کوه آمده !
ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم و تنها دغدغه ام
سالم برگرداندن گوسفندان از دست گرگ ها باشد ،
تا اینکه این ور کوه باشم و گرگ !

استاد محمد بهمن بیگی