منار جنبان

درروزهایی که دکتر محمد مصدق را دربیدادگاه فرمایشی شاه در لشگر ۲ زرهی

محاکمه می کردند ، کسانی به عنوان تماشاچی به دادگاه می رفتند که مجوز

شرکت در آن را داشتند.

در یکی از جلسات که خبرنگاران مطبوعات و عده ای از ماموران امنیتی حضور داشتند،

ملکه اعتضادی نیز شرکت کرد وموضوع جلسه آن روز ، دفاع دکتر مصدق و وکیل مدافعش سرهنگ جلیل بزرگمهر و رد ادعا نامه دادستان ارتش سرهنگ حسین آزموده بود .

هنگامی که مصدق باشور وهیجان از خدمات صادقانه اش به مردم و مملکت سخن می

گفت و دستهای مرتعشش راحرکت می داد، ملکه اعتضادی که در ردیف تماشاچیان

نشسته بود از جا برخاست و با صدایی بلند، رو به دکتر مصدق گفت :

یک پیر مرد سیاسی که مملکت را به پرتگاه سقوط کشانده ، نباید در دادگاهی

که به خیانت های او رسیدگی می کند، بترسد وبلرزد.

دکتر مصدق، رو به عقب برگرداند و گویندۀ این جملات را شناخت و گفت: خانم!

منارجنبان اصفهان ، قرنهاست می لرزد و هنوز پا بر جاست.

از این پاسخ صریح و ابهام دار، اکثر حضار، حتی رئیس و منشی های دادگاه

نیز به خنده افتادند و “خانم ملکه ” با سر افکندگی بسیار در جایش نشست

وپس از لحظاتی دیگر سالن دادگاه را ترک کرد .

منبع : پژوهشنامۀ تاریخ مطبوعات ایران ، ص ۴۱و۴۲