شعر و کاریکلماتور
شعری از شهریار شاعر محبوبم ١٣٩٠/١٢/٣

سلام ای شهر شیخ و خواجه شیراز سلام ای مهد عشق و مدفن راز سلام ای شهر عشق و آشنایی سلام ای آشیان روشنایی بهار بوستانت بی زمستان دعایت کرده سعدی در گلستان ...

        1    2