شعری زیبا از شاطر عباس صبوحی
شعری زیبا از شاطر عباس صبوحی

مردم از حسرت آهو روشان و رمشان

من ندانم به چه تدبیر بدام آرمشان

نیکرویان جهان را چو سرشتند ز گِل

سنگی اندر گِلشان بود همان شد دلشان