شعری زیبا از لطفعلی صورتگر نقاش شیرازی تولد ش۱۲۷۹
شعری زیبا از لطفعلی صورتگر نقاش شیرازی تولد  ش۱۲۷۹

هر باغبان که گل به سوی برزن آورد** شیراز را دوباره به یاد من آورد

آن‌جا که گر به شاخ گلی آرزوت هست** گل‌چین به پیشگاه تو یک خرمن آورد

نازم هوای فارس که از اعتدال آن** بادام‌بن شکوفه مه بهمن آورد

نوروز‌ماه، فاخته و عندلیب را** در بوستان، نواگر و بربط‌زن آورد

ابر هزارپاره بگیرد ستیغ کوه** چون لشکری که رو به سوی دشمن آورد

من در کنار باغ کنم ساعتی درنگ** تا دل‌نواز من خبر از گلشن آورد

آید دوان دوان و نهد برکنار من** آن نرگس و بنفشه که در دامن آورد