شعری از محمد بن حسام خوسفی شاعر سده نهم خراسان جنوبی
شعری از محمد بن حسام خوسفی شاعر سده نهم خراسان  جنوبی
باز چو مستان، از سر دستان، رفته به بستان، بلبل محرم
نغمه‌سرایان، رقص‌نمایان، خرم و خندان، خوشدل و بی‌غم
بر ورق گل، بهر توسل، کرده منقش، خامه ی سرکش
ز آب زرتر، تحفه ی دیگر، مدحت حیدر، ساخت مرقم
او به‌تضرع، او به‌تشرع، او به‌تفضل، او به‌تأمل
بنده ی مولا، والی والا، بر همه اعلا، وز همه اقدم
هم به‌تصوف، هم به‌تکلف، هم به‌نظافت، هم به‌لطافت
جوهر ازهر، جان منور، جسم مطهر، روح مجسم