شعری در مدح حضرت علی (ع) / شعر از علی موسوی گرمارودی
شعری در مدح حضرت علی (ع)  /  شعر از علی موسوی گرمارودی
خجسته باد نام خداوند، نیکوترین آفریدگان که تو را آفرید. از تو در شگفت هم نمیتوانم بود که دیدن بزرگیت را چشم کوچک من بسنده نیست: مور، چه میداند که بر دیواره اهرام میگذرد یا بر خشتی خام. پیش از تو هیچ اقیانوس را نمی شناختم که عمود بر زمین بایستد... چگونه شمشیری زهرآگین پیشانی بلند تو،این کتاب خداوند را، از هم میگشاید چگونه می توان به شمشیری، دریایی را شکافت! کدام وامدارترید؟ دین به تو، یا تو بدان؟ هیچ دینی نیست که وامدار تو نیست...