برگزاری همایش خلیج فارس
همایش خلیج فارس  از پارس تا فارس
برگزاری همایش خلیج فارس

همایش خلیج فارس از پارس تا فارس  به همراه نمایشگاه صیانت از نام خلیج  همیشه فارس یکشنبه ۱۷اردیبهشت ۱۳۹۱ 

مکان مرکز اسناد وکتابخانه ملی فارس  شیراز ۴ راه حافظیه